Psykoterapia

Psykoterapia sopii kaikille, jotka haluavat tarkastella elämänsä ristiriitoja ja solmukohtia. Terapiasta on usein apua silloin, kun elämää alkavat haitata erilaiset oireet, jolloin elämä ei ole enää hyvää eikä tyydyttävää. Terapiaan hakeudutaan usein masennuksen, pelkojen ja ihmissuhdeongelmien takia sekä elämän kriisitilanteissa. Terapian tavoitteena on itseymmärryksen ja psyykkisen eheyden lisääminen sekä omien voimavarojen ja elämänhallinnan tunteen vahvistuminen.

Psykoterapia on koulutettujen ja Valviran hyväksymien ammattilaisten toimintaa, jota ohjaavat asiakastyötä ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytäntöjen eettiset periaatteet.

Annan yksilöpsykoterapiaa itse maksaville sekä vakuutuksella maksettaviin psykpoterapioihin sekä nuorille että aikuisille.Terapeuttina tavoitteenani on luoda luottamuksellinen ilmapiiri, jossa voisit kokea tulevasi kuulluksi ja nähdyksi. Olen inhimilliseen kohtaamiseen vahvasti uskova psykoterapeutti. Psykoterapian tavoite on auttaa asiakasta elämään hyvää elämää.
Minua pidetään myötätuntoisena,  sitoutuvana, positiivisena ja  huumorintajuisena psykoterapeuttina, jonka työskentelyote ei ole korostuneen passiivinen. Pyrin asiakkaan kanssa yhdessä tekemään näkyviksi niitä esteitä, jotka tähän asti ovat estäneet asiakasta itse ratkaisemaan ongelmiaan. En pelkää vaikeita asioita ja tunteita. Kokonaisvaltainen kiinnostukseni asiakkaasta ja hänen elämäntarinastaan on työskentelyni perusta.Psykoterapiassa keskustelun avulla helpotetaan pahan oloa, löydetään uusia näkökulmia ja ratkaisuja sekä vahvistetaan omia voimavaroja.
Pyrin myös tukemaan asiakkaan itsetuntoa avaamalla hänelle aidon ja rehellisen näkymän niihin vahvuuksiin, joita hän ei mahdollisesti ole vielä tunnistanut omikseen.

Kelan kuntoutuspsykoterapiana minulla on kolme psykoterapiaryhmää, joista on erilliset esitteet ja ryhmäpsykoterapiasta erillinen esittely.

Milloin psykoterapiaa tarvitaan?

Ihmisen elämässä on monia tilanteita, jolloin voimavarat ja jaksaminen ovat koetuksella. Meitä voivat kohdata työhön liittyvät ongelmat, uupumus, masennus, parisuhderistiriidat ja erot, uusperheeseen tai lasten odotukseen, synnytykseen ja kasvatukseen liittyvät haasteet, perheenjäsenen tai läheisen vakavat traumat, sairastuminen tai kuolema tai läheisen häiriökäyttäytyminen.

Näistä tilanteista sinun ja läheistesi ei tarvitse selvitä yksin. Ulkopuolisen keskusteluavun tuella pääset elämässä eteenpäin.

Kelan tukema terapia

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67-vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden terapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto.

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Kelan psykoterapiakorvaus

Kelan kuntoutushakemus